top of page
  • groupastudio

פוסט ליום קר

מוגש כשירות לציבור


שאלה רשומה "איך להכין מרק" ולידה איור סיר וכל המרכיבים של המרק- ירקות ועף
גם מתכונים אפשר לאייר

להוראות המאוירות שלנו

לתהליך נוסף שאיירנו

bottom of page