PO Box

שידת מגירות בעלת חזיתות מתיבות דואר ישנות, משחקת על הגבול הדק שבין ביתי לציבורי.

כל שידה היא חד-פעמית ונקראת בשם מספרי התיבות שבה.

צילום: יואב גורין